Prague Accommodation - HOLIDAY HOME - Hotel, Pension
  x

 

Pensions/Hotels Holiday Home, Americk 37, Prague 2, Czech Republic
e-mail: reservations@holidayhome.cz or vltesar@vol.cz, http://www.holidayhome.cz
www.prag-pension.net     www.unterkunft-prag.net     www.praguehotel.sk   www.prague-accommodation.sk     www.cheaphotel.cz     www.levnyhotel.cz
Tel: (+420) 222512710, 222514570, 222514572, 224254237, Fax: (+420) 222514622
 

Česky English

Penzion "HOLIDAY HOME" - v obci Vyžlovka

3 lůžkový apartmánRychlovarná konvice a talíře1 lůžkový pokojkoupelna2 lůžkový pokoj

MAPA - umístění pensionu

Podmínky zpracování osobních údajů  (dále „podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat:    Pension Holiday Home v obci Vyžlovka, Na Poštolce 222, 281 63 Vyžlovka

                          (dále „ubytovací zařízení“)

Zákazník:        Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele (dále „zákazník“)

Nařízení:         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „nařízení”)

 

Obecná ustanovení

1.      Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti ubytovacího zařízení a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2.      Ubytovací zařízení se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou vypracovány v souladu s právy a povinnostmi, vyplývajícími z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.      Ubytovací zařízení se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování či k jinému zneužití osobních údajů.

2.      V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je ubytovací zařízení povinno zpracovávat určité osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují pouze recepční a majitel.

3.      Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným ubytovací zařízením. Ubytovací zařízení ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům (s výjimkou plnění povinnosti dle Zákona o pobytu cizinců na území ČR - 326/1999). Dalšími zpracovatelem osobních údajů hostů je Hotelový systém Previo.

4.      Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů zpracovatelem jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi ubytovacím zařízením a daným zpracovatelem.

 

informace o zákaznících

1.      Ubytovací zařízení má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, popř. vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je povinno uchovávat tyto osobní údaje po dobu 6 let. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčeném prostoru.

2.      Vedle těchto osobních údajů sbírá a uchovává ubytovací zařízení pouze e-mail a telefonní číslo na zákazníka. Tyto dva údaje slouží pouze ke komunikaci za účelem poskytnutí ubytovací služby, kterou si zákazník sám objednal, tedy jen v rámci zákazníkem uzavřené kupní smlouvy, uzavřené online, poštou, e-mailem či telefonicky. Ubytovací zařízení nikdy nevyužívá tyto údaje pro jakýkoli marketing!  

3.      Zákazník má kdykoli právo požádat ubytovací zařízení o přehled svých osobních údajů. V případě žádosti o výmaz osobních údajů smaže ubytovací zařízení požadované osobní údaje zákazníka. Zákonným lhůtám shora uvedeným zákonů však musí dostát. Předmětné osobní údaje tak mohou být smazány až po uplynutí zákonných lhůt.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1.      Ubytovací zařízení se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů a aby byly personálně a organizačně zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména nařízení.

2.      Ubytovací zařízení se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a)      k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které budou mít jednoznačně stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b)      osobní údaje budou zpracovávány v prostorách ubytovacího zařízení

c)      ubytovací zařízení zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d)     učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3.      Ubytovací zařízení se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu jím stanovených a odpovídajícím jeho pokynům. Všem takto zúčastněným osobám závazně uloží zachovávat mlčenlivost (a to i po skončení jejich práce pro ubytovací zařízení) o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 

Kamerový systém

Ubytovací zařízení využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, popř. dalších obyvatel domu, svého a jejich majetku, kamerový systém se záznamem. Správcem zpracování je Ing. Vl.Tesár, IČO: 41758421. Podrobnější informace o kamerovém systému lze získat vyzlovka@holidayhome.cz, tel: 777142417.

 

Datum poslední aktualizace: 11.10.2020

Ing. Vl. Tesár

Loc: 49°59'10.16"N,14°47'23.22"E
MAPA - umístění pensionu


Pension Holiday Home, Na Poštolce 222, 281 63 Vyžlovka, Česká republika
e-mail: vyzlovka@holidayhome.cz   http://www.holidayhome.cz   
www.penzion-vyzlovka.cz
www.penzion-vinohrady.cz
Tel: (+420) 777142417, 777142416

HOLIDAY HOME - Pension,  Americká 37,  Prague 2,  Czech Republic,  e-mail: prague@holidayhome.cz,  http://www.holidayhome.cz,  Tel: (+420) 777142417, 777142416,    1734631